您的位置:首页 > 小学生作文 > 说明文 >

偶然的发现

时间:2019-06-28 09:45:34来源: 俞艺曦手机页面
xiǎo
zhě
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niú
dùn
xiàn
liǎo
wàn
yǒu
yǐn
lüè
xiàn
liǎo
yóu
luò
dìng
ǒu
rán
xiàn
xiàn
liǎo
yùn
hán
zài
de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qián
tiān
nǎi
nǎi
dài
lǎo
jiā
wán
fáng
kōng
zhì
liǎo
hěn
jiǔ
kōng
zhōng
màn
zhuó
xiǔ
de
wèi
dào
zǒu
jìn
fáng
jiān
xiàn
zhì
de
qiáng
jiǎo
cháng
zhuó
cān
chà
de
dōng
西
qiáo
rán
shì
zhè
xiē
jūn
chéng
sǎn
zhuàng
yǒu
de
cháng
tǐng
tíng
tíng
yǒu
de
zhuàng
jūn
yún
tài
jiàn
měi
yán
xiāng
tóng
yǒu
de
quán
shēn
hēi
yǒu
de
chéng
hóng
zhè
xiē
ān
fēn
de
nài
zhù
dōu
cóng
qiáng
jiǎo
qiāo
qiāo
tàn
chū
tóu
lái
jìn
qíng
yáo
zhuó
shēn
姿
nǎi
nǎi
xiàn
liǎo
zhè
xiē
xià
shēn
cǎi
zhāi
lái
zuǐ
xīng
fèn
niàn
dāo
zhè
xià
yǒu
kǒu
liǎo
yǒu
yíng
yǎng
liǎo
jīn
wǎn
men
shuàn
huǒ
guō
léng
léng
dāi
zài
páng
bǎi
jiě
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wéi
shí
me
huì
cháng
zài
qiáng
jiǎo
ne
zhè
xiē
zhēn
de
shí
yòng
tōng
guò
shàng
wǎng
sōu
suǒ
liào
jiě
kāi
liǎo
tuán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kōng
zhōng
yǒu
de
bāo
huò
zhě
shì
rén
zhān
yǒu
de
bāo
dài
jiā
zhōng
bāo
zài
cháo
shī
湿
de
huán
jìng
xià
jiù
huì
méng
guǒ
jiā
zhōng
zhèng
hǎo
yǒu
de
bāo
pèng
shàng
cháo
shī
湿
de
tiān
bāo
jiù
huì
méng
chǎn
shēng
jūn
dàn
huán
jìng
chí
cháo
shī
湿
jūn
huì
cóng
zhōu
de
tóu
zhōng
fēn
jiě
yǎng
fēn
bìng
hěn
kuài
cháng
chū
shí
zhè
jiù
shì
men
kàn
jiàn
de
liǎo
shǎo
cǎo
shù
gēn
huì
cháng
chū
piān
de
shì
tóng
yàng
de
dào
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jiàn
bié
shì
fǒu
shí
yòng
kàn
shēng
chǎn
dài
yǒu
de
wǎng
wǎng
shēng
cháng
zài
yīn
àn
cháo
shī
湿
de
huán
jìng
shí
yòng
de
bān
shēng
cháng
zài
qīng
jié
de
cǎo
huò
sōng
shù
shàng
èr
kàn
yán
yǒu
de
yán
xiān
yàn
yǒu
hóng
绿
hēi
děng
sān
wén
wèi
yǒu
shū
xiāng
wèi
yǒu
yǒu
guài
wèi
xīn
suān
è
xīng
wèi
shì
shì
zài
cǎi
zhāi
shí
yòng
cōng
zài
gài
shàng
xià
guǒ
cōng
biàn
chéng
qīng
zhèng
míng
yǒu
fǎn
zhī
kàn
fēn
duàn
jūn
zhū
de
fēn
qīng
liàng
shuǐ
jūn
miàn
duàn
biàn
yǒu
de
fēn
chóu
nóng
chéng
chì
zài
kōng
zhōng
biàn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kàn
zhuó
nǎi
nǎi
kāi
shǐ
qīng
máng
zhǐ
bìng
wǎng
shàng
xué
dào
de
zhī
shí
gào
liǎo
nǎi
nǎi
gēn
nǎi
nǎi
biàn
bié
liǎo
zhè
xiē
zhì
rèn
wéi
shì
nǎi
nǎi
zhuó
de
tóu
shuō
zhēn
shì
zhī
shí
gǎi
biàn
shēng
huó
men
miǎn
liǎo
chǎng
shí
zhōng
ó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
shēng
huó
zhōng
chù
chù
shì
xué
zhī
yào
yōng
yǒu
míng
ruì
de
xīn
shuāng
shàn
xiàn
de
yǎn
jīng
dìng
xiàn
shēng
huó
zhōng
duō
miào
de
shì

 

澳门线上娱乐

偶然的发现一文由39作文网免费提供,本站为公益性作文网站,此作文为网上收集或网友提供,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!

39作文网友情提示:请不要直接抄作文用来交作业。你可以学习、借鉴、期待你写出更好的作文。

偶然的发现相关的作文:

    无相关信息

说说你对这篇作文的看法吧